Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych

27 grudnia 2010 roku, w Nowym Sączu członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu “Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”. Tym samym rozpoczynamy z dniem dzisiejszym jego realizację. Przedstawiamy Państwu pierwsze informacje o projekcie:

ŹRÓDŁO FINASOWANIA :

Nazwa Programu Operacyjnego:

MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Numer i nazwa Działania:

1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Dane o projekcie:

Numer projektu:MRPO.01.02.00-12-078/10

Wartość projektu: 1 153 104,51 zł

Wartość dofinansowania:864 828,38 zł

Okres realizacji:3 1.03.2010 r. – 31.12.2011 r.

OPIS PROJEKTU :

Tytuł projektu:

Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.

Rodzaj projektu:

Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.

Numer i nazwa tematu priorytetowego:

Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).

FORMA FINANSOWANIA :

pomoc bezzwrotna.

Miejsce realizacji projektu:

Województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.

Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.

Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.

Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.

Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.

Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.

CELE PROJEKTU :

Cel główny:

Zmniejszanie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią oraz wspieranie rozwoju Małopolski poprzez zwiększenie wykorzystania Internetu oraz technologii teleinformatycznych do świadczenia usług bibliotecznych, jako element rozbudowy regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Cele szczegółowe:

 1. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji bibliotecznej tworzonej przez wszystkie biblioteki publiczne w gminach objętych projektem.
 2. Uproszczenie dostępu do zbiorów bibliotecznych w gminach objętych projektem poprzez wprowadzenie jednolitej legitymacji bibliotecznej dla całej sieci placówek (w powiecie lub w gminach).
 3. Uproszczenie pracy bibliotekarzy poprzez wprowadzenie katalogów centralnych gmin, dzięki czemu informacja bibliograficzna wprowadzana jest do systemu tylko raz, a nie wielokrotnie – w każdej placówce.
 4. Zautomatyzowanie obiegu materiałów bibliotecznych przez wprowadzenie systemu identyfikacji za pomocą kodów kreskowych lub RFID.

Cele powyższe realizują cel główny Działania 1.2, którym jest „wspieranie rozwoju Województwa Małopolskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększenie wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do świadczenia usług publicznych”

Wpisują się też w cel szczegółowy Działania:

 • Rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli.

ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU :

 • Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
 • Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych.
 • Zwiększony zasób zbiorów poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
 • Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
 • Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
 • Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych.
 • Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
 • Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
 • Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.

BIBLIOTEKI Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 1. PiMGBP w Starym Sączu
 2. MGBP w Krynicy
 3. MGBP w Muszynie
 4. MGBP w Piwnicznej
 5. MBP w Grybowie
 6. GBP w Gródku n/Dunajcem
 7. GBP w Grybowie z/s w Stróżach
 8. GBP w Nawojowej
 9. GBP w Kamionce Wielkiej
 10. GBP w Korzennej
 11. GBP w Podegrodziu
 12. GBP w Łabowej
 13. GBP w Łącku
 14. GBP w Łososinie Dolnej z/s w Tęgoborzy
 15. GBP w Rytrze