Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z klas 1-4 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

“Mój ulubiony bohater książkowy”.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

– Należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką, w formacie nie większym niż A3, przedstawiającą ulubionego bohatera książkowego.
– Każdy uczestnik może wysłać/przekazać maksymalnie jedną prace.
– Pracę konkursową należy:
a) zeskanować/sfotografować i w formacie JPG lub PNG wysłać na adres e-mail: bib_ug_naw@op.pl
b) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej

  1. Zamkowa 22 , 33-335 Nawojowa

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 31.05.2021 r.

Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych:
– I kategoria wiekowa: 3-6 lat
– II kategoria wiekowa: 7-10 lat

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III

Z prac konkursowych zostanie utworzona wystawa on-line, którą będzie można oglądać na stronie internetowej biblioteki oraz na bibliotecznym profilu Facebook.

Regulamin konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater książkowy” I.

I.ORGANIZATOR KONKURSU: Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej.

II.CELE KONKURSU: Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, rozwijanie możliwości twórczych i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i promocja literatury dziecięcej.

III. UCZESTNICY KONKURSU 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów z klas 1-4 szkół podstawowych. 2. Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria wiekowa: 3-6 lat II kategoria wiekowa: 7-10 lat.

  1. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ulubionego bohatera książkowego. 2. Rezultatem konkursu będzie utworzenie wirtualnej wystawy, dostępnej na witrynie internetowej oraz profilu Organizatora Konkursu na Facebook’u.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Na konkurs można przekazać maksymalnie jedną prace plastyczną wykonane samodzielnie, dowolną techniką, nawiązujące do tematu konkursu.

2. Format pracy nie może być większy niż A3.

3. Pracę należy zeskanować / sfotografować, a następnie w formacie JPG bądź PNG wysłać do 31 maja 2021 r. na adres e-mail: bib_ug_naw@op.pl, wpisując w temacie „Mój ulubiony bohater książkowy – konkurs” wraz imieniem i nazwiskiem uczestnika i danymi do kontaktu, wypełnionym i podpisanym oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego (załącznik ). Pracę konkursową można także przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej , ul. Zamkowa 22  , 33-335 Nawojowa . Liczy się data wpływu do (31.05.2021r.). Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie oraz: a. oświadcza, że jest jej autorem i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do pracy, b. wyraża zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu promocji działalności biblioteki (publikacja pracy na stronie internetowej w serwisie.facebook,) c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku wyłącznie na potrzeby konkursu, wystawy on-line oraz promocji działań biblioteki.

VI. NAGRODY 1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla trzech laureatów w każdej z kategorii wiekowych. O wynikach konkursu oraz dacie i sposobie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni w pierwszej połowie czerwca  telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych lub ich opiekunowie powinni odebrać nagrody osobiście. O ile osobisty odbiór nagród nie będzie możliwy Organizator konkursu ustali inny sposób przekazania nagród. 3. Nagroda nie odebrana do 14 dni roboczych od daty powiadomienia o możliwości jej odbioru przepada na rzecz kolejnej osoby biorącej udział w konkursie.

Załącznik  do Regulaminu konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater książkowy”

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym pt. „Mój ulubiony bohater książkowy” oraz wystawie prac konkursowych on-line na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, z którym zapoznałem/-am się i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nawojowej , ul. Zamkowa 22, 33-335 Nawojowa– organizatora konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater książkowy” danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych (numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) oraz nazwy szkoły/przedszkola, do której uczęszcza w celach związanych z udziałem w konkursie oraz wystawą prac konkursowych on-line.

Zezwalam (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na nieodpłatne przetwarzanie przez Organizatora konkursu wizerunku mojego dziecka, w szczególności poprzez wykorzystywanie i rozpowszechnianie w postaci zdjęć wykonanych podczas wręczenia nagród laureatom, w tym na rozpowszechnianie w materiałach informacyjnych i reklamowych, na stronie internetowej Organizatora konkursu (www.biblioteka-nawojowa.pl) oraz profilu Organizatora konkursu w mediach społecznościowych (Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na temat konkursu oraz promowania jego uczestników. Wyrażam zgodę na nieodpłatne niekomercyjne publikowanie zgłoszonych na konkurs prac w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy”, pokonkursową wystawę w sieci,

 

 

Podpis opiekuna/rodzica