Deklaracja dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie zawsze są dostępne cyfrowo w całości
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają zawsze wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
 • Zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
 • Brak podstawowych informacji o GBP w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Szczecina.
 • E-mail: kontakt@biblioteka-nawojowa.pl
 • Telefon: 18 445-75-04

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej
 • Adres: ul. Parkowa 6 33-335 Nawojowa
 • E-mail: kontakt@biblioteka-nawojowa.pl
 • Telefon: 18 445-75-04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej znajduje się w budynku przy ul. Parkowa 6 33-335 Nawojowa.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • wejście do budynku schodami od strony parkingu, biblioteka mieści się na parterze
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • komunikacja : schody, winda dla niepełnosprawnych z drugiej strony budynku
 • brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
 • brak zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • dostęp do parkingu, wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe, druk powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • na prośbę telefoniczną osoby z niepełnosprawnością ruchową gdy zachodzi taka potrzeba pracownik schodzi do klienta

Siedziba filii we Frycowe znajduje się w budynku szkoły podstawowej we Frycowej Frycowa 177  33-335 Nawojowa.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • wejście do budynku schodami od strony parkingu, biblioteka mieści się w piwnicy
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • komunikacja : schody, brak windy, brak podjazdu dla niepełnosprawnych
 • brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
 • brak zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • dostęp do parkingu, nie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • na prośbę telefoniczną osoby z niepełnosprawnością ruchową gdy zachodzi taka potrzeba pracownik schodzi do klient

Siedziba filii w Żeleźnikowej Wielkiej znajduje się w budynku Domu Nauczyciela ul. św. Jana Pawła II 93 33-335 Nawojowa.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • wejście do budynku schodami od strony parkingu, biblioteka mieści się na parterze
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • komunikacja : schody, brak windy, brak podjazdu dla niepełnosprawnych
 • brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
 • brak zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • dostęp do parkingu, nie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • na prośbę telefoniczną osoby z niepełnosprawnością ruchową gdy zachodzi taka potrzeba pracownik schodzi do klienta

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz można dodatkowo korzystać z zestawu narzędzi zwiększających dostępność strony poprzez zmianę parametrów wyświetlania strony:

 • powiększanie lub pomniejszanie tekstu
 • odcienie szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • białe tło
 • podkreślanie odnośników

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się pisać zrozumiale teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.