Szanowni Czytelnicy,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej z siedzibą, ul. Parkowa 6, 33-335 Nawojowa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej pod adresem – kontakt@biblioteka-nawojowa.pl, tel. 18445-75-04.
3. Zbierane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
4. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością biblioteki, tj. w celu:

  • rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
  • udostępniania materiałów bibliotecznych;
  • statystyki;
  • promocji czytelnictwa i biblioteki;
  • windykacji.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługę IT na rzecz biblioteki na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wykreślenia z rejestru czytelników w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki – zwrocie wypożyczonych materiałów oraz ewentualnych opłat).
8. Usunięcie danych dokonywane jest na pisemny wniosek czytelnika.
9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi.