background

       Gminna Biblioteka Publiczna
                   w NawojowejKontakt


Gminna Biblioteka Publiczna
w Nawojowej
Nawojowa 25
33-335 Nawojowa

Telefon: 18 445-75-04
E-mail: bib_ug_naw@op.pl


Regulamin Biblioteki

Regulamin

Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej.

 

 

 

    §1

 

 1. Ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

 

 

§2

 

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacje o książkach, pomaga w dobrze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw  informacyjnych itp.
 2. Na prośbę czytelnika Biblioteka rezerwuje książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

 

 §3

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i biblioteki, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

                                   

  

§4

 

 

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów .
 2. Zwrot książki powinien nastąpić bez oczekiwania na upomnienie.
 3. Książki wypożycza się  na okres nie dłuższy niż 30 dni .
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników .
 5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 3, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane woluminy .
 6. Z księgo zbioru podręcznego biblioteki korzysta się tylko na miejscu za okazaniem aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość .  Dzieci do lat 16 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza.

                                  

§5

 

1.  Przy zapisie zgłaszający się czytelnik powinien okazać:

              a) Dowód tożsamości.

              b) Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania REGULAMINU.             

                  Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca 

                  zamieszkania.

 1. Czytelnik przychodząc do biblioteki zostawia teczkę lub torbę w miejscu na ten cel wyznaczonym
 2. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

         

§6

 

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia książki odpowiada czytelnik.
 2. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie aktualnej wartości książki.
 3. W przypadku szczególnie cennych książek wysokość odszkodowania ustala DYREKTOR BIBLOTEKI. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Czytelnik Może za zgodą kierownika Biblioteki dostarczyć za zagubioną książkę – książkę o tym samym tytule.
 5. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin Biblioteka stosuje upomnienia :

·        Ustne lub telefoniczne,

·        Pisemne, które są traktowane jako ostateczne wezwanie do dobrowolnego zwrotu książki

 1. Za wysłane upomnienieBiblioteka pobiera zwrot kosztów wysyłki ( opłatę manipulacyjna w wysokości  5 złotych )
 2. Czytelnik może przedłużyć bezpłatnie termin zwrotu książki o 2 miesiące.
 3. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki, mimo monitowania go ze strony biblioteki, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. W razie naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności zagubienia większej ilości książek, czytelnik może być skreślony z rejestru czytelników.

 

§7

 

1. W każdej sprawie czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej.

 


Regulamin czytelni komputerowej

 

1.  Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

2.  Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.

3.  Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

-  pozostawienia okryć wierzchnich, toreb, plecaków, siatek, parasoli w wyznaczonym miejscu,

-    wpisania się do zeszytu odwiedzin, akceptując tym samym zapoznanie się

     i przestrzeganie niniejszego  regulaminu.

-    zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych własnych materiałów bibliotecznych,

-    przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów,

-    poszanowania książek będących własnością publiczną.

4.  Indywidualna sesja Użytkownika nie może trwać dłużej niż 0,5 godziny.

    W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten czas.

5. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

6. Korzystanie z Czytelni Internetowej ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy

     i samokształceniu.

7. Korzystanie z czytelni nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem.

8. Użytkownik ma prawo do:

-    korzystania ze zbiorów czytelni,

-    korzystania z przeglądarki stron WWW,

-  pracy z pakietem biurowym OpenOffice, zapisywania wyników pracy na nośniku  zewnętrznym (dyskietka 3,5”) lub wykorzystanie do  tego celu swojego konta poczty e-mail za pośrednictwem usług typu WebMail,

-    korzystania z drukarki i kseropiarki

9.  Użytkownikowi zabrania się:

-   podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie stanowiska  komputerowego oraz podejmowania działań w sieci niezgodnych z obowiązującym prawem,

-  wprowadzania do pamięci komputera jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego  spoza Biblioteki,

-    wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i  konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.

10. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za umyślne lub nieumyślne  uszkodzenia sprzętu powstałe z ich winy lub szkody będące skutkami udostępnionego mu połączenia internetowego.

11. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zostawić stanowisko w konfiguracji zastanej, usuwając wygenerowane przez siebie pliki.

12. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie  konieczności przerwać sesję, w sytuacji, gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane nawet, jeśli nie są one wprost uwzględnione w niniejszym regulaminie.

13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz ewentualną utratę danych Użytkowników.

14. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem prawa do korzystania              z Czytelni Internetowej. Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2007 roku.

 

 

2019  Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej   GlobbersThemes