background

       Gminna Biblioteka Publiczna
                   w NawojowejKontakt


Gminna Biblioteka Publiczna
w Nawojowej
Nawojowa 25
33-335 Nawojowa

Telefon: 18 445-75-04
E-mail: bib_ug_naw@op.pl


Regulamin Biblioteki

Regulamin

Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej.

 

 

    §1

 

 1. Ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

 

 

§2

 

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacje o książkach, pomaga w dobrze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw  informacyjnych itp.
 2. Na prośbę czytelnika Biblioteka rezerwuje książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

 

 §3

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i biblioteki, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

                                   

  

§4

 

 

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 10 woluminów .
 2. Zwrot książki powinien nastąpić bez oczekiwania na upomnienie.
 3. Książki wypożycza się  na okres nie dłuższy niż 30 dni .
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników .
 5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 3, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane woluminy .
 6. Z księgo zbioru podręcznego biblioteki korzysta się tylko na miejscu za okazaniem aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość .  Dzieci do lat 16 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza.

                                  

§5

 

1.  Przy zapisie zgłaszający się czytelnik powinien okazać:

              a) Dowód tożsamości lub inny dokument stwierdzający tożsamość, (paszport, legitymacja szkolna/studencka)

              b) Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania REGULAMINU. 

              c)   Po wypełnieniu formalności czytelnik otrzymuje Kartę Czytelnika, którą winien okazywać każdorazowo na życzenie bibliotekarza. Zagubienie Karty Czytelnika czytelnik powinien niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 

             d)   Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

             e)Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.     

                 Czytelnik przychodząc do biblioteki zostawia teczkę lub torbę w miejscu na ten cel wyznaczonym

 1. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

         

§6

 

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia książki odpowiada czytelnik.
 2. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie aktualnej wartości książki.
 3. W przypadku szczególnie cennych książek wysokość odszkodowania ustala DYREKTOR BIBLOTEKI. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Czytelnik Może za zgodą kierownika Biblioteki dostarczyć za zagubioną książkę – książkę o tym samym tytule.
 5. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin Biblioteka stosuje upomnienia :

        Ustne lub telefoniczne,

        Pisemne, które są traktowane jako ostateczne wezwanie do dobrowolnego zwrotu książki

 1. Za wysłane upomnienie Biblioteka pobiera zwrot kosztów wysyłki ( opłatę manipulacyjna w wysokości  5 złotych )
 2. Czytelnik może przedłużyć bezpłatnie termin zwrotu książki o 2 miesiące.
 3. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki, mimo monitowania go ze strony biblioteki, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Zagubienie Karty Czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 5. W razie naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności zagubienia większej ilości książek, czytelnik może być skreślony z rejestru czytelników.

 

§7

 

1. W każdej sprawie czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej.

 

 

 

Regulamin czytelni komputerowej

 

1.  Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

2.  Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.

3.  Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

-  pozostawienia okryć wierzchnich, toreb, plecaków, siatek, parasoli w wyznaczonym miejscu,

-    wpisania się do zeszytu odwiedzin, akceptując tym samym zapoznanie się

     i przestrzeganie niniejszego  regulaminu.

-    zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych własnych materiałów bibliotecznych,

-    przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów,

-    poszanowania książek będących własnością publiczną.

4.  Indywidualna sesja Użytkownika nie może trwać dłużej niż 0,5 godziny.

    W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten czas.

5. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

6. Korzystanie z Czytelni Internetowej ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy

     i samokształceniu.

7. Korzystanie z czytelni nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem.

8. Użytkownik ma prawo do:

-    korzystania ze zbiorów czytelni,

-    korzystania z przeglądarki stron WWW,

-  pracy z pakietem biurowym OpenOffice, zapisywania wyników pracy na nośniku  zewnętrznym (dyskietka 3,5”) lub wykorzystanie do  tego celu swojego konta poczty e-mail za pośrednictwem usług typu WebMail,

-    korzystania z drukarki i kseropiarki

9.  Użytkownikowi zabrania się:

-   podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie stanowiska  komputerowego oraz podejmowania działań w sieci niezgodnych z obowiązującym prawem,

-  wprowadzania do pamięci komputera jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego  spoza Biblioteki,

-    wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i  konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.

10. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za umyślne lub nieumyślne  uszkodzenia sprzętu powstałe z ich winy lub szkody będące skutkami udostępnionego mu połączenia internetowego.

11. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zostawić stanowisko w konfiguracji zastanej, usuwając wygenerowane przez siebie pliki.

12. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie  konieczności przerwać sesję, w sytuacji, gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane nawet, jeśli nie są one wprost uwzględnione w niniejszym regulaminie.

13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz ewentualną utratę danych Użytkowników.

14. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem prawa do korzystania              z Czytelni Internetowej. Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2007 roku.

 

 

2020  Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej   GlobbersThemes