Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej.

§1

Ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej mogą korzystać wszyscy obywatele.
Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

§2

Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacje o książkach, pomaga w dobrze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
Na prośbę czytelnika Biblioteka rezerwuje książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

§3

Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i biblioteki, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

§4

1. Wypożyczyć można jednocześnie 10 woluminów .
2. Zwrot książki powinien nastąpić bez oczekiwania na upomnienie.
3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni .
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników .
5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 3, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane woluminy .
6. Z księgo zbioru podręcznego biblioteki korzysta się tylko na miejscu za okazaniem aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość . Dzieci do lat 16 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców.
7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza.

§5

Przy zapisie zgłaszający się czytelnik powinien okazać:
– Dowód tożsamości lub inny dokument stwierdzający tożsamość, (paszport, legitymacja szkolna/studencka)
– Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania REGULAMINU.
– Po wypełnieniu formalności czytelnik otrzymuje Kartę Czytelnika, którą winien okazywać każdorazowo na życzenie bibliotekarza. Zagubienie Karty Czytelnika czytelnik powinien niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
– Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
– Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
– Czytelnik przychodząc do biblioteki zostawia teczkę lub torbę w miejscu na ten cel wyznaczonym

W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§6

1. Za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia książki odpowiada czytelnik.
2. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie aktualnej wartości książki.
3. W przypadku szczególnie cennych książek wysokość odszkodowania ustala DYREKTOR BIBLOTEKI. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik Może za zgodą kierownika Biblioteki dostarczyć za zagubioną książkę – książkę o tym samym tytule.
5. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin Biblioteka stosuje upomnienia :
-Ustne lub telefoniczne,
-Pisemne, które są traktowane jako ostateczne wezwanie do dobrowolnego zwrotu książki
6. Za wysłane upomnienie Biblioteka pobiera zwrot kosztów wysyłki ( opłatę manipulacyjna w wysokości 5 złotych )
7. Czytelnik może przedłużyć bezpłatnie termin zwrotu książki o 2 miesiące.
8. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki, mimo monitowania go ze strony biblioteki, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
9. Zagubienie Karty Czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
10. W razie naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności zagubienia większej ilości książek, czytelnik może być skreślony z rejestru czytelników.

§7

W każdej sprawie czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej.

Regulamin czytelni komputerowej

1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
2. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.
3. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
– pozostawienia okryć wierzchnich, toreb, plecaków, siatek, parasoli w wyznaczonym miejscu,
– wpisania się do zeszytu odwiedzin, akceptując tym samym zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
– głoszenia bibliotekarzowi wnoszonych własnych materiałów bibliotecznych,
– przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów,
– poszanowania książek będących własnością publiczną.
4. Indywidualna sesja Użytkownika nie może trwać dłużej niż 0,5 godziny. W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten czas.
5. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
6. Korzystanie z Czytelni Internetowej ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.
7. Korzystanie z czytelni nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem.
8. Użytkownik ma prawo do:
– korzystania ze zbiorów czytelni,
– korzystania z przeglądarki stron WWW,
– pracy z pakietem biurowym OpenOffice, zapisywania wyników pracy na nośniku zewnętrznym (dyskietka 3,5”) lub wykorzystanie do tego celu swojego konta poczty e-mail za pośrednictwem usług typu WebMail,
– korzystania z drukarki i kseropiarki
9. Użytkownikowi zabrania się:
– podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie stanowiska komputerowego oraz podejmowania działań w sieci niezgodnych z obowiązującym prawem,
– wprowadzania do pamięci komputera jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego spoza Biblioteki,
– wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
10. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za umyślne lub nieumyślne uszkodzenia sprzętu powstałe z ich winy lub szkody będące skutkami udostępnionego mu połączenia internetowego.
11. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zostawić stanowisko w konfiguracji zastanej, usuwając wygenerowane przez siebie pliki.
12. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności przerwać sesję, w sytuacji, gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane nawet, jeśli nie są one wprost uwzględnione w niniejszym regulaminie.
13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz ewentualną utratę danych Użytkowników.
14. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 kwietnia 2007 roku.