background

       Gminna Biblioteka Publiczna
                   w NawojowejKontakt


Gminna Biblioteka Publiczna
w Nawojowej
Nawojowa 25
33-335 Nawojowa

Telefon: 18 445-75-04
E-mail: bib_ug_naw@op.pl


Projekty

Projekty

Informacje o projektach, które realizuje i w których bierze udział Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej

 Program Biblioteki Narodowej "Zakup Nowości wydawniczych do bibliotek - Priorytet 1"

 Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych

 Orange dla Bibliotek

 Program Rozwoju Bibliotek

 

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biblioteki Narodowej "Zakup Nowości wydawniczych do bibliotek - Priorytet 1"

GBP w Nawojowej w 2018 roku uzyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Piorytet 1 -na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na kwotę 5.790,00 zł.

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych

 

 

 

Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.

27 grudnia 2010 roku, w Nowym Sączu członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych". Tym samym rozpoczynamy z dniem dzisiejszym jego realizację. Przedstawiamy Państwu pierwsze informacje o projekcie:

Źródło finansowania projektu

Nazwa Programu Operacyjnego:

MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Numer i nazwa Działania:

1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Dane o projekcie:

Numer projektu:MRPO.01.02.00-12-078/10

Wartość projektu: 1 153 104,51 zł

Wartość dofinansowania:864 828,38 zł

Okres realizacji:31.03.2010 r. – 31.12.2011 r.

Opis projektu:

Tytuł projektu:

Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.

Rodzaj projektu:

Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.

Numer i nazwa tematu priorytetowego:

Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).

Forma finansowania:

pomoc bezzwrotna.

Miejsce realizacji projektu:

Województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.

Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.

Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.

Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.

Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.

Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.

Cele projektu:

Cel główny:

Zmniejszanie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią oraz wspieranie rozwoju Małopolski poprzez zwiększenie wykorzystania Internetu oraz technologii teleinformatycznych do świadczenia usług bibliotecznych, jako element rozbudowy regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Cele szczegółowe:

 1. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji bibliotecznej tworzonej przez wszystkie biblioteki publiczne w gminach objętych projektem.
 2. Uproszczenie dostępu do zbiorów bibliotecznych w gminach objętych projektem poprzez wprowadzenie jednolitej legitymacji bibliotecznej dla całej sieci placówek (w powiecie lub w gminach).
 3. Uproszczenie pracy bibliotekarzy poprzez wprowadzenie katalogów centralnych gmin, dzięki czemu informacja bibliograficzna wprowadzana jest do systemu tylko raz, a nie wielokrotnie – w każdej placówce.
 4. Zautomatyzowanie obiegu materiałów bibliotecznych przez wprowadzenie systemu identyfikacji za pomocą kodów kreskowych lub RFID.

Cele powyższe realizują cel główny Działania 1.2, którym jest „wspieranie rozwoju Województwa Małopolskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększenie wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do świadczenia usług publicznych”

Wpisują się też w cel szczegółowy Działania:

 • Rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli.

 

Oddziaływania projektu:

 • Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
 • Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych.
 • Zwiększony zasób zbiorów poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
 • Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
 • Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
 • Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych.
 • Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
 • Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
 • Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.

 

BIBLIOTEKI Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 1. PiMGBP w Starym Sączu
 2. MGBP w Krynicy
 3. MGBP w Muszynie
 4. MGBP w Piwnicznej
 5. MBP w Grybowie
 6. GBP w Gródku n/Dunajcem
 7. GBP w Grybowie z/s w Stróżach
 8. GBP w Nawojowej
 9. GBP w Kamionce Wielkiej
 10. GBP w Korzennej
 11. GBP w Podegrodziu
 12. GBP w Łabowej
 13. GBP w Łącku
 14. GBP w Łososinie Dolnej z/s w Tęgoborzy
 15. GBP w Rytrze

 

 

 

 

Orange dla Bibliotek

 

Celem programu Orange dla Bibliotek jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

 

Adresaci program Orange dla bibliotek

Program skierowany jest do gminnych bibliotek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w każdej formie prawnej. Wniosek o dotację może zgłosić biblioteka główna wraz ze wszystkimi filiami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej otrzymała od Fundacji Orange w 2013 roku dotacje w wysokości 3.190,38 zł,

a w 2014 kwotę 2.280,27 zł, na opłacenie Internetu.

W 2015 roku dotacja wynosi 1 134,49 zł.

Dzieki tej kwocie możemy naszym użytkownikom zaoferować bezpłatne korzystanie z Internetu w bibliotece.

 

 

 

Program Rozwoju Bibliotek

 

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013.

Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek.

 

DOSTAWA SPRZĘTU DO BIBLIOTEK

Biblioteki uczestniczące w programie otrzymały sprzęt informatyczny. Łącznie na terenie całej Polski do bibliotek dostarczono:

 • ponad 1400 komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym,
 • prawie 1300 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu),
 • ponad 240 drukarek A3,
 • ponad 150 laptopów,
 • ponad 150 projektorów multimedialnych wraz z ekranami
 • Dodatkowo każda biblioteka uczestnicząca w programie (1865 placówek) otrzymała aparat cyfrowy wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”, który pokazuje, na jak wiele różnych sposobów można wykorzystać aparat w pracy biblioteki.

W sprzęt zostało również wyposażonych 18 bibliotek wojewódzkich, a także Biblioteka Narodowa. Jest on objęty pięcioletnią gwarancją.

 

CYKL PRAKTYCZNYCH SZKOLEŃ

Składa się z trzech rodzajów szkoleń: warsztatu planowania rozwoju biblioteki, szkoleń informatycznych i szkoleń specjalistycznych.

Pracownicy bibliotek ukończyli już warsztat planowania rozwoju biblioteki. W całej Polsce wzięło w nim udział prawie 1800 osób. Podczas pięciu dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Bibliotekarze zakończyli też pracę nad trzyletnimi planami rozwoju bibliotek, które są rezultatami szkoleń.

Na wymienione w nich zadania biblioteki będą mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”.

Ponadto biblioteki, które opracują swój plan rozwoju, mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały cztery organizacje pozarządowe: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Propozycje organizacji pozarządowych koncentrują się przede wszystkim na pracy z młodymi ludźmi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wśród nich znajdują się jednak również pomysły bazujące na lokalnym dziedzictwie kulturowym, skierowane do różnych grup użytkowników, w tym także do osób starszych.

Trwają szkolenia informatyczne. Pracownicy bibliotek dowiadują się na nich, jak w pełni wykorzystywać dostarczony do bibliotek sprzęt. Organizatorami szkoleń informatycznych są biblioteki wojewódzkie. Uczestniczy w nich prawie 1300 osób.

 

WZMACNIANIE SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO

Działania na rzecz wzmocnienia i integracji systemu bibliotecznego pozwolą na zapewnienie trwałości efektów programu po jego zakończeniu. W tym celu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami, między innymi z:

Wojewódzkimi Bibliotekami Publicznymi – ich pracownicy uczestniczą w szkoleniach, dzięki którym będę lepiej przygotowani do wspierania małych lokalnych bibliotek,

Biblioteką Narodową – dzięki dotacji przekazanej przez FRSI Biblioteka Narodowa uruchomiła nowy projekt szkoleniowy „Kursy Rozwoju Zawodowego Bibliotekarzy”,

Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich - w serii warsztatów SBP wypracowało wieloletnią strategię, otrzymało również dotację na stworzenie nowego portalu stowarzyszenia www.sbp.pl,

Polskim Towarzystwem Bibliologicznym – PTB dzięki grantowi przekazanemu przez Fundację rozpoczęło współpracę z dziewięcioma uniwersytetami nad nowymi programami kształcenia bibliotekarzy, przygotowującymi ich do prowadzenia małej lokalnej biblioteki.

 

PROMOCJA BIBLIOTEK

Działania informacyjne i promocyjne służą ukazywaniu biblioteki jako atrakcyjnego miejsca spotkań oraz wzmocnieniu pozytywnego wizerunku bibliotekarza. W tym celu przeprowadzono ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz bibliotek. Jej elementami były:

spoty w telewizji – emitowane przez sześć tygodni w siedmiu stacjach telewizyjnych; przedstawiające małą bibliotekę, w której twórczo spędzają czas dzieci i dorośli, a bibliotekarka służy im pomocą, wiedzą i inspiracją,

reklamy na autobusach PKS – prawie 50 autobusów kursujących do nawet najmniejszych miejscowości zostało na trzy miesiące oklejonych reklamą przedstawiającą bibliotekę i hasło kampanii „Spotkajmy się w bibliotece”,

wystawa „Biblioteka. Miejsce czytania, miejsce działania” zorganizowana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie – od maja wystawa podróżuje po Polsce i odwiedza kolejne biblioteki wojewódzkie,

konkurs internetowy „Spotkajmy się w bibliotece” – wzięło w nim udział ponad tysiąc osób, a zadanie polegało na opisaniu wymarzonego spotkania w bibliotece.

W 15 województwach powstały Regionalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek - utworzone przez marszałków, wojewodów i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Władze województw zapowiedziały w nich wsparcie bibliotek, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

 

Biblioteki zyskały również nowe miejsce wymiany doświadczeń i prezentacji swoich działań – to portal www.biblioteki.org, na którym można dowiedzieć się więcej o Programie Rozwoju Bibliotek, a także poczytać o ciekawych inicjatywach bibliotek i zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi świata bibliotecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej   GlobbersThemes