Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej

 

Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej datuje się na lata powojenne, gdyż nie ma informacji potwierdzających jej istnienie przed drugą wojną światową. Biblioteka została powołana w 1946 roku przez władze gminne, po ustanowieniu Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi i nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej, a w 1954 roku, po utworzeniu gromad, przemianowana została na Gromadzką Bibliotekę Publiczną oraz włączona do krajowej sieci bibliotecznej. Dekret stworzył podstawy prawne do jej funkcjonowania oraz gwarantował byt materialny. W myśl dekretu, gminne biblioteki publiczne miały obsługiwać czytelników na obszarze gminy, tworząc w miarę potrzeby, odpowiednio zorganizowane oddziały, czyli filie i punkty biblioteczne na terenie gromad w taki sposób, aby wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do księgozbioru biblioteki. Zadaniem bibliotek gminnych była również współpraca ze wszystkimi działającymi na obszarze danej gminy bibliotekami oraz instytucjami służącymi upowszechnianiu kultury.

Pierwszą siedzibą biblioteki była sala lekcyjna w budynku miejscowej szkoły. Gromadzenie zbiorów w bibliotece publicznej w gminie Nawojowa zapoczątkował dar w postaci pięciuset książek, otrzymanych od Ministerstwa Oświaty, a przekazanych za pośrednictwem Biblioteki Powiatowej w Nowym Sączu, na rozpoczęcie działalności. W skład powojennej biblioteki publicznej w Nawojowej weszły punkty biblioteczne, które mieściły się w miejscowościach: Żeleźnikowa Wielka, Żeleźnikowa Mała, Homrzyska, Bącza Kunina, które wspomagały bibliotekę macierzystą w krzewieniu wiedzy i upowszechnianiu czytelnictwa na obszarach wiejskich, zgodnie z założeniami dekretu. W celu rozszerzenia zasięgu czytelniczego oraz zwiększenia i ułatwienia dostępności do zbiorów bibliotecznych jak najszerszej rzeszy lokalnej społeczności oraz umożliwienie współpracy ze szkołami w terenie, zrezygnowano z punktów i utworzono dwie filie biblioteczne: Żeleźnikowej Wielkiej i Frycowej, zlokalizowane w pobliżu szkół. Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książkę, Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła różnorodne formy pracy z czytelnikiem, głównie dziecięcym. Działania biblioteki w tym zakresie koncentrowały się głównie na przeprowadzaniu wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, wieczorów poetyckich, spotkań z ludźmi, nie tylko, pióra. Odbywały się również wycieczki uczniów klas młodszych do biblioteki, których celem było zapoznanie dzieci z księgozbiorem, katalogami oraz specyfiką pracy biblioteki publicznej. Reforma administracyjna z 1973 roku, likwidując gromady, spowodowała zmianę nazwy biblioteki, którą przemianowano ponownie na Gminną Bibliotekę Publiczną.

Przez wszystkie lata swojej działalności biblioteka borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi. Księgozbiór mieścił się zazwyczaj w prywatnych domach o małej powierzchni użytkowej. W latach dziewięćdziesiątych biblioteka została przeniesiona do lokalu, który usytuowany był w centrum gminy, w budynku Urzędu Gminy, co spowodowało wzrost liczby czytelników. I taki stan biblioteki utrzymał się do roku 2007.

 

Biblioteka dziś

 

Obecnie sieć Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej tworzy: biblioteka macierzysta oraz dwie filie biblioteczne. GBP, pełniąca funkcję centralną zlokalizowana jest w Nawojowej i swoim zasięgiem obejmuje 8 miejscowości z liczbą ludności ponad 7000 osób. Obecnie działa w oparciu o Statut GBP a organem prowadzącym jest Gmina Nawojowa. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Nawojowa i w całości finansowana jest ze środków Gminy.

Największym problemem działalności biblioteki, jak już wspomniano, było ograniczenie bazy lokalowej, która uniemożliwiała prezentację zbiorów, rozwój technologii komputerowej, działalność informacyjną oraz promocję biblioteki. Problem ten został rozwiązany w grudniu 2006 roku, kiedy to władze Gminy w porozumieniu z władzami Parafii, podjęły decyzję o przeniesieniu GBP do nowego, funkcjonalnego lokalu, znajdującego się w starej plebani. Dnia 20 grudnia została podpisana umowa wynajmu lokalu od parafii Nawojowa, dzięki czemu biblioteka zyskała powierzchnie użytkową oraz standard pomieszczeń, który jest znacznie wyższy od poprzedniego.

Na dzień dzisiejszy biblioteka dysponuje wypożyczalnią, czytelnią i czytelnią komputerową. Gminna Biblioteka systematycznie powiększa swoje zbiory poprzez zakup nowych książek. Staramy się uzupełniać księgozbiór według zapotrzebowania pod względem tematycznym, a także według zainteresowań czytelników oraz z uwzględnieniem nowości wydawniczych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Biblioteka zakupuje nowości ze środków budżetowych. W miarę możliwości finansowych zakupujemy również zbiory multimedialne. Księgozbiór zgromadzony w bibliotece liczy 16996 woluminów. Czytelnikami naszej biblioteki mogą być wszyscy mieszkańcy gminy oraz jej okolic. W chwili obecnej zarejestrowano 1022 czytelników. Zapisując się do naszej biblioteki należy posiadać dokument tożsamości, w przypadku dzieci potrzebna jest zgoda i podpis rodziców. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Biblioteka dysponuje również bogatym księgozbiorem podręcznym, z którego można korzystać na miejscu – w czytelni.

Obecnie biblioteka udostępnia 7 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu. Udostępnia się także encyklopedie multimedialne, poradniki, kodeksy, programy komputerowe w wersji elektronicznej. Wraz z rozwojem techniki biblioteka musi sprostać potrzebom i wymaganiom czytelników dlatego do ich dyspozycji jest ksero, skaner i drukarka.

Gminna Biblioteka Publiczna oprócz najważniejszej działalności związanej z obsługą czytelników tj. wypożyczaniem materiałów na zewnątrz, korzystaniem ze zbiorów na miejscu, służeniem pomocą w pozyskiwaniu wszelkiego typu informacji, źródeł informacji i innych poczynań związanych z wyżej wymieniona działalnością oferuje czytelnikom i nie tylko wiele innych atrakcji. Organizuje się spotkania autorskie, wieczory poetyckie, konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży.

W związku z powiększeniem bazy lokalowej zwiększą się możliwości biblioteki dlatego wydłużone zostaną godziny otwarcia biblioteki oraz udostępnianie w soboty. O wszelkich zmianach będziemy informować czytelników na bieżąco. Serdecznie zapraszamy do książnicy nawojowskiej.